Adatvédelmi nyilatkozat

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama
1.1. Hírlevél küldés

Adatkezelési esetkör megjelölése
Adatkezelő hírlevél megküldése útján tájékoztatja az arra regisztrált felhasználókat a megrendezésre kerülő konferenciáiról, a konferencia programjairól, híreiről, és a média híreiről. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

Adatkezelés jogalapja és célja:
Adatkezelés célja a tájékoztatás, és a marketing tevékenység, valamint statisztikai célokra személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználja. Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama:
Az adatokat Adatkezelő addig kezeli, amíg Érintett a személyes adatok törlését nem kéri a hírlevélről történő leiratkozással, illetve a megadott info@danubiaforum.hu e-mail címre, vagy postai úton történő levél küldésével

1.2. Konferenciákon való regisztráció

Adatkezelési esetkör megjelölése
Adatkezelő postai, illetve elektronikus úton biztosítja a konferenciákon való részvételhez szükséges regisztrációt, azzal, hogy a nem természetes személy jelentkező esetén is fel kell tüntetni a részt venni kívánó, valamint a kapcsolattartó személyek adatait, mely felsorolása a regisztrációs lapon feltüntetésre kerül. A regisztrációhoz szükséges kezelt adatok köre:Cégnév/név, adószám/adóazonosító jel, e-mail cím, kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, mobiltelefonszáma, jelentkező neve, e-mail címe, mobiltelefonszáma, a kiválasztott szálláshely megjelölése, a részvételi napok száma, a regisztrációs díj megfizetéséhez a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatok. A bankkártyás fizetés esetén Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, ebben az esetben kizárólag csak a sikeres fizetés tényét rögzíti.

Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés célja, a konferenciára való jelentkezéshez történő azonosítás, kapcsolattartás, tájékoztatás a konferencia programjairól, és az ehhez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások vezetése a konferencia lebonyolítása és a regisztrációnak megfelelő számlázás, valamint meghatározott célból marketing, közvélemény-kutatás. Az adatkezelés jogalapja az érintettel történő szerződés teljesítése 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem, vagy nem megfelelően szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását nem tudja biztosítani.

Adatkezelés időtartama
Az adatokat Adatkezelő a konferencián való részvétellel létrejött szerződéses jogviszonyból eredő elévülési időig kezeli, azzal, hogy a számlázásra vonatkozó adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint 8 évig kerülnek megőrzésre.

Adattovábbítás
Adatkezelő az adatokat a regisztrációs lapon feltüntetett szállodáknak továbbítja. A továbbított adatok: név, és szobában esetlegesen részt vevő személyek neve. A szálloda a részére megküldött adatokat a saját adatvédelmi szabályai szerint kezeli, figyelemmel arra, hogy a szállás átvételekor az érintettek külön hozzájárulásukat adják szállodák által kezelt adataik kezeléséhez.

1.3. Konferenciákon előadó személyek adatai, képmása kezelése

Adatkezelési esetkör megjelölése
Adatkezelő a konferenciákon előadó személyek nevei, adatai, referenciái, fényképei elérhetőek a www.ffd.hu weboldalon, a konferencia facebook csatorna fényképtárában, valamint az Adatkezelő által az adott rendezvényre készített tájékoztató füzetben, esetleges sajtóhirdetések, rendezvény plakátokon. Az előadó személyekről a megrendezésre kerülő konferenciákon is fényképfelvétel készül.

Adatkezelő a konferenciákon előadó személyek előadásairól felvételeket készít használatra, azokat harmadik személyeknek nem adja tovább.

Adatkezelés jogalapja és célja
Adatkezelés célja, hogy a konferencián előadó személyeket Adatkezelő bemutatja, tájékoztatja a résztvevőket az előadók személyéről, azonosításra, továbbá kapcsolat felvételre biztosít lehetőséget.

A hangfelvételek kezelésének célja, hogy a konferencián előadó személyek előadásait, a konferencia helyes menetét, lebonyolítását Adatkezelő ellenőrizze. 

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet előadó a konferencián való előadóként történő részvételével megad.

Adatkezelés időtartama
A konferenciákon előadó személyek nevei, adatai, referenciái, képmásai  az előadók, és Adatkezelő között létrejött jogviszony időtartama alatt, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek kezelésre.

1.4. www.ffd.hu látogatóinak adatai

Adatkezelési esetkör megjelölése
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a jelen pontban meghatározott alábbi adatok: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, az érintett operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés célja:a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az a Szolgáltatás jogszerű biztosítása (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében) és fenntartásához fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet végeztünk és megállapítottuk, hogy az adatok kezelése ésszerűen várható, más módon a szolgáltatás jogszerű fenntartása nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán lenne fenntartható, és a kezelt adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik, amely miatt az adatkezelés arányban áll az adatkezelés céljával, valamint az adatkezeléshez fűződő érdekekkel. Önnek joga van az érdekmérlegelés megtekintéséhez.

Adatkezelés időtartama
A honlap megtekintésétől számított 180 nap.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A Danubia Fórum Kft. mellett a honlapot és a kapcsolódó adatbázisokat üzemeltető Ferling Kft. (7621 Pécs, Mária utca 8.), továbbá a Hello Event Kft. Rendezvényszervező, microsite-üzemeltető cég ismerheti meg a hírlevélre feliratkozók adatait. 

A részvételi díjat online, kártyás vásárlás formájában kiegyenlítő felhasználók adatait az OTP Mobil Kft. (OTP Simple), mint adatfeldolgzó kezelheti az alábbiak alapján: 

Tudomásul veszem, hogy a(z) Danubia Fórum Kft. (1077, Budapest, Kéthly Anna tér 1.) adatkezelő által a(z) www.ffd.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, számlázási név, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

 

A Hello Event adatvédelmi irányelvei az alábbiakban olvashatóak: Hello Event Adatvédelem